گام بزرگ دانشمندان برای کشف منشأ خلقت
«بیگ بنگ» یا «انفجار بزرگ» چیست؟ جهان هستی چگونه آغاز شد و شکل گرفت و وسعت و مرزهای آن تا به کجاست؟


به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ در پاسخ به این سوال، ماهواره «پلانک»، تصویری ۵۰ میلیون پیکسلی از کیهان را تهیه کرده است، تصویری بی نظیر که روایتگر ۳۸۰ هزار سال تاریخ هستی پس از انفجار بزرگ است.


این تصویر حاصل ۱۵ ماه رصد و تصویربرداری ماهوارۀ ۵۱۵ میلیون پوندی آژانس فضایی اروپا از کیهان است.


تهیه و تحلیل این تصویر نشان می دهد که عمر جهان ۸۰ میلیون سال بیشتر از ۸۱. ۱۳ میلیارد سالی است که بهترین تخمین درست تا به امروز بود.


یان توبر، مسئول پروژه پلانک از آژانس فضایی اروپا می گوید: «این نقشه یافته ها و مشاهدات پایه ای قبلی ما را زیر سئوال نمی برد به عنوان مثال میزان اندازه گیری شده انبساط کیهان تغییری نمی کند. چیزی که تغییر می کند دید ما نسبت به چگونگی آغاز هستی است و اینکه چه پدیده ای در آغاز کیهان اتفاق افتاد، پدیده ای که نام آنرا بیگ بنگ گذاشته ایم!»


چه بسا نوع بشر در سالهای نزدیک، شاهد یافته های حیرت انگیزی از ازل و کیهان باشد چرا که ماهواره پلانک تا ده سال دیگر به رصد هستی خواهد پرداخت.